Korrekturtecken

From Kommunicera Wiki
Revision as of 11:30, 23 October 2015 by Localadministrator (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Om översättning av och korrekturläsning av översättningar av facktexter

Vid översättning

Översättningen ska förmedla det innehåll källtextförfattaren har velat få fram – inte de ord vederbörande skrivit. Översättningen ska alltså återspegla källtextens innebörd och anda. Översättning är inte att översätta källtextförfattarens ord, utan att skriva motsvarande text på ett annat språk.

Uppenbara fel i källtexten (fysikaliska, stavningsmässiga, konsekvensmässiga etc.) bör påpekas. Det är en avvägningsfråga om man ska översätta på mest sannolika sätt och nota till kund eller om man ska översätta som det står men nota.Vid korrekturläsning: Kortversionen

Stavningsfel, korrekturfel, numerusfel, artikelfel, genusfel, sakfel, interpunktionsfel, kommateringsfel, konsekvensfel, enhetsfel, logikfel, tankefel, rimlighetsfel och fysikaliska fel går bort. Stil kvarstår.Vid korrekturläsning: Den utökade versionen

Stavningsfel. Ska naturligtvis korrigeras. Översättaren bör förstås ha stavningskontrollerat, men stavningskontrollen missar en del saker och alla program har inte stavkontroll.

Korrekturfel. Som stavningsfel.

Numerusfel. Dels att måltexten har annat numerus än källtexten, dels att numerus är inkonsekvent. Om källtextens numerus är inkonsekvent måste detta notas, om det inte är uppenbart vilket som är det rätta.

Artikelfel. Många översättare låter tanklöst källspråkets artiklar följa med, vilket ger ett språk som ser översatt ut. Exempel: "... can be connected to a BMS" -> "... kan anslutas till ett byggnadsstyrningssystem". Anslutning kan emellertid göras till byggnadsstyrningssystem i allmänhet – inte bara till ett specifikt. Skriv inte eller "en spänning på 1 V" utan "spänning 1 V".

Genusfel. Ofta artefakter från sökning och ersättning vid översättningen.

Interpunktionsfel. Det finns olika uppfattningar om korrekt interpunktion, till exempel i punktlistor. Det viktigaste är att den är konsekvent genomförd i dokumentet. Grundläggande svenska interpunktionsregler ska tillämpas. Många utropstecken och parenteser kan och bör skrivas bort i svenska jämfört med engelska.

Kommateringsfel. Kommatering är omstridd och det påstås ibland att endast betydelsebärande kommatecken ska användas. Facktexter får inte rimligen kunna tolkas på mer än ett sätt. Argument som "Det förstår man ju av sammanhanget" eller "Jamen det fattar man ju" är aldrig acceptabla. Texterna vi producerar kan vara direkt livsavgörande.

Konsekvensfel. Samma term ska översättas på samma sätt överallt, om det inte finns skäl till annat. Det kan finnas goda skäl att inte använda samma översättning.

Enhetsfel. Enheter skrivs ut eller korrekta beteckningar används, företrädesvis enligt SI-systemet. Enheten måste motsvara storheten. Om "power" ges i A är det alltså ström, om i W är det effekt. "tim.", "sek." och "min." används aldrig. Mellanslag ska finnas mellan mätetal och enhet utom vid vinkelgrader (dock vid temperaturgrader). Se lathunden om enheter. Om enheter i källtexten ges enligt imperialsystem och metriskt system, ska imperialenheterna oftast tas bort – men det är upp till kunden. Enheter räknas inte om, om inte kunden beställt detta. Undantag är imperialenheter i löptext (exempel: ... with a 3ft cord" -> "... med 1 m sladd"). Enhetsbeteckningarna används inte i sammansättningar (exempel: "1 V batteri" eller "envoltsbatteri" – inte "1 V-batteri"). Skriv inte "en spänning på 1 V" utan "spänning 1 V". Obs! Se upp vid export från PDF. Symbolen för motstånd (O) kan lurigt nog förvandlas till enheten för effekt, W.

Sakfel. Kan härröra från källtexten, i vilket fall översättaren bör ha notat, eller vara felöversättningar.

Logikfel, tankefel och rimlighetsfel, däribland fysikaliska fel. Kan härröra från källtexten, i vilket fall översättaren bör ha notat, eller från översättningen. Exempel:

  • Fetta in bromsskivorna ...
  • (om mätdon) They are typically used when settling accounts with district heating companies. -> De används vanligen för reglering av fakturor från fjärrvärmebolag.
  • ... in order to convert the steam energy into a liquid-bearing form. -> ... för att kunna omvandla ångenergi till vätska.
  • ... yielding energy to the organism. -> ... vilket skapar energi i organismen.
Korrekturmarkeringar

Använd en penna i avvikande färg från den korrekturlästa texten.

Gör markeringarna olika varandra och var noga med att använda samma markering vid anmärkningen som vid det du anmärker på. Se exempel på korrekturtecken i Svenska skrivregler.

Parenteser runt ord, tecken eller satser anger att de kan, men inte måste, tas bort. Om du anser att parentestecken ska infogas ritar du infogningstecken och parentes.

När du föreslår en annan översättning, vilken är möjlig men inte nödvändig, placerar du korrekturtecknet nedanför, inte över, den text du anmärker på.

Använd snedstreck kring kommentarer.

Om du lämnar flera förslag till översättning, placerar du dem inom citattecken, så att förslagen är tydligt särskiljbara från omgivande text (exempel: /Heter så? Inte "passerar"?/).

Om något verkar skumt, eller om du inte förstår, om du är osäker, om det verkar konstigt men du inte vet bättre: PÅPEKA! Översättaren, eller den som för in korrekturet, får tänka en gång till.
Exempel på korrekturtecken

Klicka på länkarna nedan för exempel på korrekturtecken och hur de används.

Bild [1]

Bild [2]

Bild [3]

Källa: Svenska skrivregler, Språkrådet, Liber förlagLänkar

Fler exempel:

http://www.lotten.se/kategori/korrekturtecken


http://www.ftf.lth.se/fileadmin/ftf/Course_pages/FAFA05/Filer/korrekturtecken.pdf
Tips

Ibland kan det därför vara svårt att hitta stavfel. Prova att läsa ordet eller texten baklänges! Speciellt när texten är skriven i enbart versaler. Hjärnan är annars fenomenal på att tolka. Kolla själv här:Can you raed tihs? Olny sxey poelpe can. cdnuolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I was rdanieg. The phaonmneal pweor of the hmuan mnid, aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn't mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoatnt tihng is taht the frist and lsat ltteer be in the rghit pclae. The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it wouthit a porbelm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe. Amzanig huh? yaeh and I awlyas tghuhot slpeling was ipmorantt! Visst är hjärnan fantastisk!

Håll upp utskrift av översättning och original mot en stark lampa om du behöver kontrollera att det inte finns några avvikelser.


Länkar

Se även:

http://www.ftf.lth.se/fileadmin/ftf/Course_pages/FAFA05/Filer/korrekturtecken.pdf

http://www.lotten.se/kategori/korrekturtecken